Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Güzin K,Güleryüz A,Tüfekçi C,Gürbüz A,Bayırlı E,Girit S,Torun L.İnfertilitede Mycoplasma Hominis ve Ureaplasma Urealyticum’un görülme sıklığı ve infertilitedeki Rolü. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.23(1):14-17,1991.

2.Eren S, Kuyumcuoğlu U, Uludoğan M, Arı B, Gürbüz A. Preeklampside postpartum serum çinko düzeyleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.24(2):188-92,1992.

3.Fıçıcıoğlu C,Gürbüz A,Faka B,Leylek N,Yücesoy İ,Oral Ö.İnfertil Olgularda Tubal faktörü Önceden  Tahmin Etmede Yararlı Risk Faktörleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.28(4):220-222,1992.

*IX. Jineko-Patoloji Kongresinde (İstanbul Mayıs 1992)tebliğ edilmiştir.

3.Eren S, Kuyumcuoğlu U, Uludoğan M, Arı B ,Gürbüz A. Preeklampsili gebelerde serum fibrinojen,trombosit,ürik asid değerlerindeki değişiklik. 24(2):176-182,199

*IX. Jineko-Patoloji Kongresinde (İstanbul Mayıs 1992)tebliğ edilmiştir.

4.Gürbüz A, Kuyumcuoğlu U, Dayıcıoğlu V, Ünal O. Endometrial culture techniques in patients with postpartum endomyometritis.Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi.3(4):275-85,1992

*XIII.World Congress of Gynaecology and Obstetrics’ te tebliğ edilmiştir.

5.Gürbüz A, Karateke A, Tuğrul S, Eren S. Vakum ekstraksiyon endikasyonları ve maternal perinatal mortalite ve morbidite. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi.33(4):212-4,1993.

6.Güzin K,Kuyumcuoglu U ,Dayıcıoglu V,Tüfekçi C,Gürbüz A.The importance of postcoital test in evaluation of cervical factor.Anotolian J Gynecol Obstet,3:165-168.,1993.

7.Gürbüz A, Karateke A, Tuğrul S, Eren S. İkiz gebeliklerde presentasyon ve perinatal mortalite ve morbidite.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.18(4):289-93,1993 .

8.Karateke A, Çam Ç, Gürbüz A, Yazgan A, Özarpacı C, Çam M.Travay esnasındaki maternal hematokrit düzeyinin plasental perfüzyon üzerine etkisi.Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 33(3):128-30,1993.

9.Karateke A, Gürbüz A, Karagözoğlu H, Artuğ OZ, Tuğrul S, Ayırtman M.Erken doğum tehdidinde serum ferritin konsantrasyonu.Göztepe Tıp Dergisi.8(3):119-22,1993.

*X. Jineko-Patoloji kongresinde tebliğ edilmiştir.

10.Karateke A, Gürbüz A. Amnioinfüzyon.Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 2(1):21-4,1993.

10.Karateke A,Gürbüz A.,Esenkaya S,Duruöz E,Artuğ OZ,Çam Ç.Maternal  hipokrom mikrositik aneminin yenidoğan ve plasenta ağırlığına etkisi.Göztepe Tıp Dergisi 1(2):63-6,1993.

11.Karateke A,Kuyumcuoglu U,Gürbüz A.Vesikouterin fistül(Olgu Sunumu) Göztepe Tıp Dergisi 8:95-96.1993.

12.Karateke A,Gürbüz A.Levonorgestrel Subdermal İmplant .Kontrasepsiyonda Yeni Bir Seçenek. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 120-124,1993

13.Karateke A,Özarpacı C,Çam Ç,Gürbüz A. Postterm gebelik:Güncel Yaklaşım.Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni.3(4):153-57,1994.

14.Karateke A, Demirsoy S, Gürbüz A, Özarpacı C, Türkmen S, Kalay B.Fetal Biofizik skorlama yönteminin  postterm olguların yönetimindeki yeri .Jinekoloji ve obstetride yeni görüş ve gelişmeler.5(2):123-127,1994.

15.Karateke A, Çankaya S,Oral Ö,Gürbüz A.Preklampsinin etyopatogenezinde maternal serum lipid peroksit ve vitamin E seviyeleri.Kadın  Doğum Dergisi-Medial 9(4).230-3,1994.

16.Karateke A,Gürbüz A,Duruöz E, Özarpacı C,Kalay  B,Api M. Fetal ağırlığın ultrasonografi ile tayini. Göztepe  Tıp Dergisi.9:63-7,1994.

17.Gürbüz A, Karateke A, Ünal O , Sohtorik Ü.Postpartum endomyometritin mikrobiolojik ve histopatolojik özellikleri.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.19(2):71-7,1994.

18.Karateke A,Çam Ç,Özarpacı C,Gürbüz A,Esenkaya S,Artuğ OZ.Postterm gebelerde aktif yönetim. Jinekoloji ve Obstetride yeni görüş ve gelişmeler.5(3):164-7,1994

19.Gürbüz A,Karateke A,Esenkaya S,Fıçıcığlu C,Özarpacı C,Kalay B.Erken membran rüptüründe maternal serum çinko ve bakır düzeyleri. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi.34:138-41,1994.

20.Fıçıcıoğlu C,Gürbüz A,Cantekin D,Karateke A.Gebelik öncesi kilonun ve gebelikte kilo alımının yenidoğan ağırlığına etkisi. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi.34:18-21,1994.

21.Fıçıcıoğlu C, Eryılmaz N, Gürbüz A, Cantekin D, Api M, Eryılmaz E.Preterm travayda intraamniotik infeksiyonun tanısında amniotik sıvı glukoz konsantrasyonunun değeri. Kadın Doğum Dergisi.10(1):12-15,1994.

22.Gürbüz A, Fıçıcıoğlu C, Kalay B, Kutlu T.Tekrarlayan gebelik kayıplarının otoimmun boyutu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi.16(3):279-287,1994.

23.Kalay B, Fıçıcıoğlu C, Gürbüz A, Kumru A , Kutlu T.Fetal solunum hareketi ve non stress test : Preterm prematür membran rüptüründe koryoamnionitis ve perinatal infeksiyon riskini saptamada zayıf belirteçler. PTT Hastanesi Tıp Dergisi.16(2):141-148,1994.

24.Doğan BC, Karaosmanoğlu S, Köse D, Baysal C, Gürbüz A.Abortus imminens olgularınınprognozunda  serum HCG ve HPL seviyelerinin değeri.Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 25(1):155-9,1994.

25.Karateke A,Güzin K,Gürbüz A, Tuğrul S,Özarpacı C,Oral Ö.Over tümörünün malign potansiyelini belirlemede trombositozun klinik önemi.Göztepe Tıp Dergisi.9:27-29,1994.

26.Gürbüz A,Fıçıcıoglu C,Faka B,Karateke A,Gürbüz B,Leylek N,Oral Ö,Yücesoy İ. İnfertil Olgularda Laparoskopide Pelvik Adezyon Görülme İnsidansı  ,etyolojik nedenler ve yaklaşım.End Lap ve Minimal invasiv cerrahi.2:154-157.1995.

27.Gürbüz B,Faka B, Gürbüz A, Fıçıcıoğlu C,Orhan A,Yücesoy İ,Oral Ö. İnfertil Hastalarda Histerosalpingografi ,Laparoskopi ve Histeroskopi Bulgularının Karşılaştırılması.Türk Fertilite Dergisi:4:257-60,1995.

28.Fıçıcıoğlu C, Gürbüz A,Ünlü R,Bilgiç R,Yorgancı C.Luteal faz endometriumunu değerlendirmede endometrial biopsi zamanlaması. Türk Fertilite Dergisi ,1:48-53,1995

29.Gürbüz A, Fıçıcıoğlu C, Kalay B, Özarpacı C, Karateke A. Ağır preeklampsinin tedavisinde postpartum kürtajın değeri. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi.35:213-216,1995.

30.Gürbüz A,Fıçıcıoğlu C,Berberoğlu K, Karateke A,Faka B.Preeklamptik gebelerde Eritropoetin düzeyi .Klinik Bilimler 1(8):97-98,1995.

31.Fıçıcıoğlu C , Faka B, Api M,Gürbüz A. Endometrial Kalınlığın Transvaginal Ultrasonografik Ölçümünde Gözlemciler Arası Farkın Değerlendirilmesi.MN Klinik Bilimler.1/8,1995.

32.Faka B,Fıçıcıoglu C,Api M,Gürbüz A,Özden S,Yücesoy İ,Oral Ö .Cerrahi Yöntemlerle Tedavi Edilmiş Ektopik Gebelikler Sonrası Fertilite Potansiyeli. Türk Fertilite Dergisi,1;26-30,1995.

33.Fıçıcıoglu C, Özden S,Gürbüz A. İnfertil Olgularda Over Rezervinin Araştırılması: Klomifen Challange Test Sonuçları. Türk Fertilite Dergisi,4:349-54,1996.

34.Faka B, Gürbüz A ,Fıçıcıoglu C,Api M,Gürbüz A,Leylek N, Yücesoy İ,Oral Ö.Sekonder Amenore Değerlendirilmesinde Endometrial Kalınlığın Transvaginal ultrasonografik Ölçümü. Türk Fertilite Dergisi,1;26-30, 1996

35.Karateke A,Tuğrul S, Özarpacı C, Gürbüz A.Prognostic importance of subchorionic hematoma  in threathened abortion. Marmara Medical Journal.9(2):57-61,1996.

36.Gürbüz A, Fıçıcıoğlu C, Karateke A.Preeklampsini ve kronik hipertansiyonun ayırıcı tanısında plasma antitrombin III aktivitesi.T Klin Jinekoloji Obstetrik.6:47-49,1996.

37.Gürbüz A, Fıçıcıoğlu C, Ciğerim F, Önal A,Gürbüz A. Polikistik over sendromlu olgularda  uterus ve over perfuzyonunun renkli doppler ultrasonografi ile incelenmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 10:167-172,1996.

38.Fıçıcıoğlu C, Gürbüz A, Kiper C, İrez T. Açıklanamayan kadın infertilitesinde peritoneal sıvıdaki demir konsantrasyonu ve akrozom reaksiyonu üzerine etkisi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 11:41-46,1997.

39.Köse G, Gürbüz A, Köse D, Yılmaz F,Cantekin D.Ektopik gebeliklerin tanısında serum progesteron düzeyinin yeri. Kadın Doğum Dergisi.47-49,1997.

40.Gökcan B,Laçin S,Atmaca F,Gürbüz A,Cantekin D.İntrauterin gelişme geriliği olan ağır preeklampsili gebelerde renin prorenin düzeyleri.Perinatoloji Dergisi,7(1)36-38,1999.

41.Gürbüz A, Köse G,Köse D, Karateke A Doğal menopozda değişik hormon replasman tedavi kombinasyonlarının lipid profiline etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.31(1-2):31-37,1999.

42.Köse G,Köse D, Gürbüz A. Abortus imminens olgularında prognozu belirlemede serum progesteron düzeyinin değeri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.31(1-2):19-23,1999.

43.Gürbüz A , Köse D, Kumru P,Köse G, Karateke A.İnfertil çiftlerde sigara içiminin semen parametreleri üzerine etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.31(1-2):24-31,1999.

44.Şahinoğlu Z, Gürbüz A, Akkan Ö, Karateke A.Does ritodrine infusion have any effects on umblical and uterine arteries.Gynecology Obstetric and Reproductive Medicine.8:189-193,2002.

45.Gürbüz A, Karateke A , Kabaca C ,Şahinoğlu Z.Surgical approach to a case of stress urinary incontinence following surgical treatment of vaginal vault eversion: a case report. Gynecol Obstet Reprod Med.9:64-66,2002.

46.Devranoğlu Belgin ,Pekin O,Gürbüz A,Karateke A.Doğum eylemine tıbbi yardım :Oxytocin kullanımı .Zeynep Kamil Tıp Bülteni.33:1-2:6-8,2002.

47.Gürbüz A, Karateke A, Şahinoğlu Z, Narin K, Kabaca C.Gebe ve yenidoğanlarda Grup B Streptokok kolonizasyonu ve maternal neonatal komplikasyonlar. Kadın Doğum Dergisi 1(1):46-50,2002.

48. Gürbüz A ,Karateke A, Kabaca C,Gedikbaşı A. A Clinical Study Concerning Sacrocolpopexy with prolene Mesh and combinated operations in cases with vaginal vault eversion. Gynecol Obstet Reprod Med.8:223-225,2002.

49.Tuğrul S,Gürbüz A,Oral Ö,Yıldırım G,Başaran T.Aile planlamasında sezaryan esnasında postplasental rahim içi araç uygulaması ve sonuçları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.33(1-2):12-14,2002.

50.Karateke A, Gürbüz A , Karateke A, Kabaca C, Yılmaz U.Rektovajinal septumdaki derin endometriosis lezyonlarının çıkarılmasında 5 aşamalı güvenli yöntem:Olgu sunumu.Kadın Doğum Dergisi.:1(3):231-232,2003.

51.Gürbüz A , Kabaca C,Dokuzeylül N.Vajinal Kaf Prolapsusu tedavisinde posterior intravajinal slingplasti (İnfrakoksigeal saropeksi ) Olgu sunumu. Kadın Doğum Dergisi.:1(3):233-235,2003.

52.Kır G ,Çetiner H, Gürbüz A. Endometrial hiperplazi ve karsinomlarda östrojen ve progesteron reseptör expresyonu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.34(3):5-8,2003.

53.Kır G ,Çetiner H, Gürbüz A. Atipili ve atipisiz endometrial hiperplazilerde östrojen ve progesteron reseptör immünorektivitesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.34(3):9 –11,2003.

54.Gedikbaşı A, Gürbüz A,Peker H, Karateke A.Kornual Gebelik :3 Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.34(3):21 –23,2003.

55.Kir G ,Çetiner H, Gürbüz A.,Karateke A Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyonun ekarte edilemediği atipik skuamöz hücreler (ASC-H).Sitomorfolojik hücreler ve biopsi korelasyonu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.34(4):95–7,2003.

56.Kır G ,Çetiner H, Gürbüz A, Eren S.Sellüer leimyom ve leiomyosarkomlarda ösrojen ve progesteron reseptör ekpresyonu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.34(4):19–21,2003.

57.Kir G, Gürbüz A, Cesur S,Karateke A, Karateke A. Servikovaginal sitolojide pozitif bulgu veren mide kökenli metastatik taşlı yüzük hücreli karsinom. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.34(4):19–21,2003.

58.Gürbüz A, Haliloğlu B, Öztürk GG. İkiz ikize transfüzyon sendromunun tedavisinde tek bir amnioredüksiyon+septostominin yeri:Olgu sunumu. Gürbüz A, Haliloğlu B, Öztürk GG. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2004:42(4);267-72

59.Gürbüz A, Karateke , Kabaca C, Aydın A,Ertekin K,Kocakuşak A,Alkan A.Fekal inkontinans:Prevelans ve risk faktörleri ve üriner inkontinans ile ilişkisi. Haseki Tıp Bülteni.

60.Kir G ,Çetiner H, Eren S,Gürbüz A. Endometrial İntraepitelyal karsinomun eşlik ettiği uterin seröz papiller adenokarsinom. Zeynep Kamil Tıp Bülteninde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

61. Gürbüz A, Karateke A ,Eren S, Kabaca, Aran T,Ertekin K .Jinekolojik malignite nedenli operasyonlarda gözlenen intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2004 .35(4):169-73.

62.Gürbüz A, Haliloğlu B , Karateke A, Kabaca C .Villoglanduler adenokanser: Diagnostik dilemma. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.2005.36(3):111-4

65.Gürbüz A, Karateke A, Kabaca C ,Haliloglu B,Şahinoglu Z,Bilgin Z. Urinary incontinence : Prevelance and risk factors ,Association  with anal incontinenece and scope of incontinence in Turkish Women. Gynecology Obstetric and Reproductive Medicine.10:114-122,2004.

66. Karateke A, Gürbüz A , Karateke A, Kabaca C ,Şahinoğlu Z. Erken Evre Servikal Kanserde Abdominal  Radikal Trakelektomi .Türkiye Klinikleri J Gynecol Obstet,2004.14:328-331.

67.Çögendez E,Gurbuz A, Arık H,Arık B,Cesur S.Konjenital İntrakranial teratomun  Prenatal Ultrasonografik Tanısı.Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 2004.14:332-335.

68.Peker H, Gürbüz A, Gedikbaşı, Mengüllüoğlu M, . Karateke A. Ektopik Gebelik:225 olgunun incelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.2005.36(3)105-110

69.Haliloğlu B ,Şahin FK, Gürbüz A, Peker H, Üçüncü trimester maternal total protein ,albumin ve hemoglobin seviyelerinin doğum kilosuna etkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi,2007.4(4):254-8

70.Ayas S, Karateke A, Aköz A, Gürbüz A ,Çetiner H ,Kir G,Yenidede İ.Borderline ovaryen tümörlü 21 hastanın kliniko-patolojisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.2007.38(1)

71.Haliloğlu B ,Şahin FK, Peker H , Gürbüz A ,Koca I .İzole oligohidramnios

indüksiyon uygulanan term gebeliklerde perinatal sonuçları etkilermi?.Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi,2008.5(2):89

72.Ayas S, Gürbüz A, Alkan A, Karateke A,Çetiner H .Gebeliğe eşlik eden overin küçük hücreli karsinomunun büyük hücreli varyantı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.2008.39(1).33-35.

73.Bekiroğlu N, Gürbüz A, Konyalıoğlu R, Ayas S, Alkan A, Eren S .Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) Ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) Ölçeklerinin Güvenilirlik Ve Yanıtlama Etki Büyüklüklerinin Yeni Menopozlu Hastalarda Karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.2008.39(1).12-15.